Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
Laatimispäivä: 4.4.2014
Päivitetty viimeksi 17.5.2022

1. Rekisterinpitäjä

Agtuvi Oy / www.kivatshop.com
Kursonkatu 4
33840 Tampere
SUOMI
Puh: 044-9060744

asiakaspalvelu@kivatshop.com
Verkkokauppa asiakaspalvelu: 044 – 7644700

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Agtuvi Oy / KIVAT
Kursonkatu 4
33840 Tampere
SUOMI

Sähköposti: asiakaspalvelu@kivatshop.com

3. Rekisterin nimi

KIVAT-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen hoitaminen, rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille
 • Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista ja asiakassuhteen alkamisajankohta
 • Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
 • Verkkokauppaan ei tallenneta missään vaiheessa erityistä huolellisuutta edellyttäviä asiakastietoja, kuten luottokorttitietoja, henkilötunnuksia tms.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Agtuvi Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:

  • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
  • Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.
   Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Agtuvi Oy:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Agtuvi Oy:n lukuun.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus tarkastaa:

  • mitä tietoja Agtuvi Oy on hänestä kerännyt
  • vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista
  • kieltää Agtuvi Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
   Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla Agtuvi Oy:öön yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Agtuvi Oy:n hallinnoimalla ja ylläpitämällä palvelimella.
Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.